Người ra đi Người trở về

Người ra đi Người trở về

Thế là đã đúng một thế kỷ kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ bến Nhà Rồng - Sài Gòn (1911 - 2011).

Trong những năm dài đen tối bị đô hộ bởi thực dân đã có rất nhiều cuộc vùng dậy của nhân dân có rất nhiều lãnh tụ các phong trào yêu nước các anh hùng liệt sĩ với tấm lòng yêu nước kiên trinh nhưng không thành công cách mạng bị khủng hoảng đường lối. Vào lúc đó người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 30 năm bôn ba hải ngoại đi khắp các châu lục sống cuộc đời người lao động để tìm hiểu tình hình Nguyễn Tất Thành trở thành Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên chủ trì cuộc hợp nhất ba tổ chức cộng sản trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) rồi trải qua biết bao hiểm nguy có lúc bị hiểu lầm bị cô lập Người đã luôn luôn chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước và trở về nước ngày 28/1/1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Các nhà viết sử hiện đại đánh giá rất cao sự trở về của Người. Chỉ 5 tháng sau khi trở về nước Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 họp tại Cốc Bó - Cao Bằng từ 10 - 19/5/1941 với quyết định chuyển hướng cách mạng có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam. Hội nghị đã quyết định "cần thay đổi chiến lược" đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất của cách mạng Đông Dương. Hội nghị đã khẳng định mạnh mẽ nhưng rất sáng suốt và đầy sáng tạo: "Trong lúc này quyền lợi của bộ phận của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử tồn vong của quốc gia của dân tộc. Trong lúc này không giải quyết được dân tộc giải phóng không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được".

 Bác làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch 1957. Ảnh: TL

Trước đó theo tinh thần chỉ đạo của Người các Hội nghị Trung ương Đảng thứ 6 và thứ 7 đã quyết định tạm gác khẩu hiệu cải cách ruộng đất chỉ tịch thu ruộng đất của đế quốc việt gian; chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước; nêu rõ không nên nói công nông liên hiệp và lập chính quyền Xô viết mà phải nêu toàn dân liên hiệp và lập Chính phủ Dân chủ cộng hòa.

Từ chủ trương đó ngày 19/5/1941 Mặt trận Độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng chính thức ra đời với các đoàn thể thành viên đều có tên "Cứu quốc" với tuyên ngôn và chương trình cụ thể kêu gọi toàn dân đánh Pháp đuổi Nhật thực hiện hai mục tiêu của toàn thể quốc dân: "Làm cho Việt Nam được hoàn toàn độc lập" "Làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do" phát động cao trào cách mạng do đó với chỉ 5.000 đảng viên kiên trung đã tập hợp được 20 triệu đồng bào chớp thời cơ làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công giành chính quyền về tay nhân dân. Đọc lại Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 và chỉ đạo của Người thấy rõ về cơ bản lại quay trở lại những tư tưởng đúng đắn trong Chính cương vắn tắt Sách lược vắn tắt Chương trình tóm tắt của Đảng được thông qua tại Hội  nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Người chủ trì năm 1930 mà lúc đó đã bị phê phán và xóa bỏ. Rồi lại nhớ tới bài thơ Học đánh cờ trong tập thơ Nhật ký trong tù của Người khi Người viết: "Kiên quyết không ngừng thế tiến công" và tinh thần nhạy bén chớp thời cơ khi"Lạc nước hai xe đành bỏ phí/Gặp thời một tốt cũng thành công".

Tư tưởng của Người cùng với tấm lòng nhân ái bao dung chân thành thực hiện "Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết/Thành công thành công đại thành công" đã tập hợp được đông đảo nhân dân những người tài thuộc các tầng lớp kháng chiến thắng lợi và nếu thực hiện đúng đắn và sáng tạo sẽ là động lực to lớn trong việc xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh như Cương lĩnh (bổ sung sửa đổi) Chiến lược phát triển kinh tế xã hội trình Đại hội lần thứ 11 của Đảng.

Nhà báo Hữu Thọ

(suckhoedoisong.vn/30.01.2011)